Zarys działań legislacyjnych w USA i UE mających doprowadzić do ograniczenia emisji metanu

Podziel się tym wpisem:

Dr Tomasz Szulc, Dyrektor Działu Analiz ECPP 

Zgodnie z badaniami naukowymi metan (CH4) podgrzewa naszą planetę wielokrotnie silniej niż dwutlenek węgla (CO2). Z niektórych szacunków wynika, że jego potencjał ocieplania jest od 28 do 34 razy wyższy niż CO2, a w ciągu pierwszych 20 lat obecności w powietrzu wpływ CH4 jest ponad 80 razy silniejszy. Według danych UNEP emisje antropogeniczne odpowiadają za około 60% całkowitego strumienia metanu przenikającego  do atmosfery zaś pozostałe niemalże 40% jest generowane przez kilka źródeł naturalnych: słodkowodne wody śródlądowe (m.in. tereny podmokłe, jeziora, rzeki), emisje geologiczne , dzikie zwierzęta i wieczną zmarzlinę.1   

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) największym  źródłem  metanu w skali globalnej są mokradła-  emitują około 30% całego CH4 w powietrzu. Gaz ten jest wytwarzany przez bakterie rozkładające materię organiczną w środowisku beztlenowym. Uważa się, że rosnące temperatury, wyższe poziomy wód gruntowych i pojawianie się nowych terenów podmokłych w wyniku rozmrażania wiecznej zmarzliny przyczyniają się do tego, że bagna, bagna i torfowiska uwalniają więcej metanu do atmosfery. Badania pokazują, że każdy wzrost temperatury znacznie zwiększy emisje CH4 z terenów podmokłych w chłodniejszych regionach ale zmniejszy emisje w cieplejszych obszarach, z efektami kompensacyjnymi między szerokościami geograficznymi. Natomiast każdy wzrost opadów zwiększy emisje z terenów podmokłych we wszystkich regionach klimatycznych. Przewiduje się, że jeśli nie zostaną podjęte żadne działania w celu zmniejszenia antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych, wszystkie te efekty razem wzięte zwiększą naturalne emisje CH4 z terenów podmokłych o 50-80% w roku 2100.2 Głównymi źródłami emisji metanu, które wynikają z działalności człowieka, są: przemysłowa hodowla zwierząt (30%), produkcja i konsumpcja ropy naftowej i gazu (22%), gospodarowanie odpadami i ściekami (18%) oraz wydobycie węgla (11%)3

Global Methane Pledge 

W ramach szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow  na początku listopada br. 103 kraje podpisały  proponowaną przez Unię Europejską i USA deklarację dotyczącą ograniczenia emisji metanu- Global Methan Pledge. Jej celem jest redukcja emisji tego gazu cieplarnianego o 30% do 2030 r. w porównaniu z rokiem 2020. Państwa-sygnatariusze Global Methane Pledge  reprezentują 70% światowej gospodarki ale  nie podpisali jej najwięksi emitenci metanu: Chiny, Rosja i Indie. W deklaracji uznano, że metan odpowiada za 17% światowej emisji gazów cieplarnianych związanej z działalnością człowieka, głównie z sektorów energetyki, rolnictwa i odpadów oraz że sektor energetyczny ma największy potencjał do redukcji emisji do  2030 r. Podpisujący deklarację zobowiązali się m.in. do podjęcia kompleksowych działań w celu wyznaczenia standardów które pozwolą na osiągnięcie wszystkich możliwych redukcji w sektorach energii i odpadów. Państwa te będą również dążyć do redukcji emisji z rolnictwa poprzez innowacje technologiczne, a także zachęty i partnerstwa z rolnikami.4  

Zgodnie z raportem Global Methane Initiative jednej z organizacji która zgodnie z deklaracją Global Methane Pledge ma uzyskać wsparcie od państw-sygnatariuszy największy potencjał redukcyjny przypada na sektor górniczy (ponad 65%), sektor odpadowy (blisko 30%), sektor naftowo-gazowy (ok. 30%), rolnictwo (ok. 20%).5 Zdaniem IEA należy się skoncentrować na emisjach z działalności związanej z ropą naftową i gazem ponieważ operacje związane z produkcją i obrotem tymi paliwami są prawdopodobnie największym źródłem emisji z sektora energetycznego. Analizy IEA pokazują,  że redukcja emisji w tym sektorze jest bardzo  efektywna kosztowo w przeciwieństwie do CO2.  Metan jako główny składnik gazu ziemnego  ma wartość handlową: dodatkowy wychwycony CH4 może być bezpośrednio spieniężony, co zazwyczaj jest łatwiejsze w sektorach naftowym i gazowym niż w innych sektorach energetycznych.6  Ze stanowiskiem tym nie zgadza się jedno z najważniejszych stowarzyszeń branżowych sektora ropy i gazu International Gas Union (IGU) do którego należą podmioty sektora gazowego reprezentujące ponad 95% światowego rynku gazu z więcej niż 80 państw. Wskazuje ono, że o ile popiera cel redukcyjny to jednak światowy przemysł gazowy jest tylko jednym z wielu źródeł globalnych emisji metanu. Odpowiada za około 6–8% całkowitej emisji metanu do atmosfery i około 13% z części wytworzonej przez człowieka. IGU wskazuje, że podobnie emisyjny  jest łańcuch wartości węgla który co gorsza emituje ponad dwukrotnie więcej CO2. Natomiast głównym emitentem metanu jest rolnictwo, a ze względu na ocieplenie klimatu inne źródła naturalne jak np. wieczna zmarzlina zyskują na znaczeniu.7 

Biorąc pod uwagę stanowiska stowarzyszeń branżowych grupujących czołowych  producentów ropy i  gazu dysponujących potężnymi możliwościami lobbingowymi to właśnie sektor górniczy jest wskazywany w UE jako ten od którego powinno zacząć się ograniczenia emisji metanu.  

USA: podatek od emisji metanu   

Administracja prezydenta Joe Bidena  już dawno zapowiedziała krajowy „zielony zwrot” stąd jej  wsparcie dla inicjatywy Global Methane Pledge.8 W polityce wewnętrznej nie zabrakło również rozwiązań związanych z ograniczeniem metanu. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) zaproponowała nowe propozycje regulacyjne przewidujące zmniejszenie emisji metanu z sektora ropy i gazu o prawie 75% do 2030 r. w porównaniu do 2005 r. Ogniskują się one wokół procedur, praktyk odpowiedzialnych za  największą ilość emisji metanu.9 Operatorzy zostaliby zobligowani do przeprowadzania badań wycieków metanu w około 300 000 nowych i istniejących odwiertach, przy czym przeglądy wycieków ze stacji sprężarek i dużych odwiertów przeprowadzane byłyby raz na kwartał, a  badania małych odwiertów przeprowadzano by  dwa razy w roku. Instalacje, które uwalniają mniej niż 3 tony metanu rocznie, będą przechodzić tylko jedno badanie, po którym monitorowanie nie będzie wymagane. Ocenia się, że implementacja nowych przepisów  kosztowałoby przemysł  680-760 mln USD. Natomiast  administracja oczekuje, że przepisy przyniosą 5,2 mld  USD rocznie w globalnych korzyściach klimatycznych, redukując 41 mln ton  metanu w latach 2023-2035, co odpowiada rocznej emisji wszystkich amerykańskich samochodów i samolotów.10 Propozycje EPA  wzbudziły obawy u producentów ropy i gazu ale najwięksi z nich zdali sobie sprawę, że jest to sposób na osiągnięcie własnych celów klimatycznych oraz stanowi dobrą alternatywę na promowany przez Demokratów plan wprowadzenia opłat za wycieki metanu, które mogą kosztować przemysł miliardy dolarów rocznie. Prezydent Biden wspiera bowiem wprowadzenie podatku metanowego.11 

Przeciwko opodatkowaniu emisji metany opowiedział się American Petroleum Institute (API) reprezentujący 600 spółek z sektora ropy i gazu, w  tym takich gigantów jak ExxonMobile, Chevron, ConocoPhillips. API wezwał we wrześniu Kongres  do sprzeciwu wobec proponowanego podatku od emisji metanu z ropy i gazu proponując zamiast niego  dobrowolne redukcje emisji oraz bezpośrednie regulacje federalne opracowywane przez EPA12. Instytut poinformował również, że emisje metanu w stosunku do produkcji w pięciu z siedmiu największych basenów produkcyjnych w USA spadły o prawie 70% w latach 2011-2019 i oczekuje się, że będą nadal wykazywały tendencję spadkową. Tymczasem proponowane regulacje dotyczące  metanu „nigdy nie były przedmiotem przesłuchania w Kongresie, a zatem nigdy nie były analizowane ani dyskutowane wśród prawodawców.” 13 API i jej sojusznicy twierdzą, że bezpośrednie regulacje federalne byłyby bardziej wydajnym i opłacalnym sposobem ograniczania emisji. 

W końcu 19 listopada 2021 r. Izba Reprezentantów przyjęła Build Back Better Act  czyli pakiet  ustaw dotyczących  nowych programów socjalnych i klimatycznych, wartych 1,75 bln USD. Wśród tych regulacji znajduje się  również wspierane przez Demokratów oraz prezydenta Bidena  regulację dotyczące opłat za emisję metanu. Zgodnie z przyjętymi przepisami Methane Emissions Reduction Program  kompanie naftowe i gazowe zostały by zmuszone  do płacenia za wycieki metanu z szybów, składowisk i rurociągów. Dla producentów ropy i gazu próg emisyjności metanu  wynosiłby 0,2% gazu ziemnego wysyłanego do sprzedaży. Dla operatorów lądowych gazociągów i stacji kompresorów przesyłu gazu, podziemnych magazynów próg ten wynosiłby 0,11%. W przypadku innej infrastruktury gazowej takiej jak terminale LNG, magazyny LNG, zakłady przetwórcze oraz lądowa infrastruktura wspomagająca, docelowa emisyjność wyniosłaby 0,05%. Opłata za metan ma rosnąć etapami, zaczynając od 900 USD za tonę emisji metanu w 2023 r. ,wzrastając do 1200 USD za tonę w 2024 r., by osiągnąć  1500 USD za tonę emisji w 2025 r.14 Spółki które zredukują emisję metanu mogą liczyć na subsydia o wartości 775 mln USD.  

Zakłada się, że do roku 2031 podatek metanowy zwiększy wpływy do budżetu o 8 mld USD.15 Modelowanie z użyciem U.S. Energy Policy Simulator miało wykazać, że wyznaczona stawka za emisję metanu (która przekroczyłaby określone progi) w wysokości 60 USD za tonę ekwiwalentu C02 (1500 USD za tonę emisji metanu, GPW 25), wystarczyłaby do ograniczenia około 70% wycieków metanu w branży.16  

Opłata za emisję metanu byłaby uzupełnieniem przygotowywanych przepisów EPA ograniczających emisje metanu z nowych i istniejących źródeł w przemyśle naftowym i gazowym. Plan opierała się na programie raportowania gazów cieplarnianych opracowanym przez EPA, który wymaga, aby około 8000 dużych źródeł emisji zgłaszało swoje roczne emisje. Próg raportowania emisji uległby również w ciągu 2 lat zmniejszeniu z 25 tys. ton ekwiwalentu CO2 do 10 tys. rocznie.  

Kwestia podatku od emisji metanu waży się aktualnie w Senacie, gdzie Demokraci i Republikanie mają po 50 senatorów. Republikanie jednogłośnie sprzeciwiają się ustawie. Języczkiem uwagi jest postawa demokraty  senatora Joe Manchina z Zachodniej Wirginii (przewodniczy Senackiej Komisji ds. Energii i Zasobów Naturalnych ), stanu który jest jednym z wiodących producentów węgla praz gazu ziemnego w USA. Głosowanie w Senacie nad Build Back Better Act  najprawdopodobniej będzie miało miejsce pod koniec 2021 r. W przypadku wprowadzenia poprawek przez Senat  Izba Reprezentantów będzie musiała ponownie przegłosować wspomnianą ustawę.17 Zdaniem przedstawicieli amerykańskiego sektora energetycznego sprzeciwiającego się wprowadzeniu podatku metanowego opłata skutkowałaby dodatkowymi kosztami dla konsumentów na poziomie 39 do 65,8 mld USD rocznie i odnosiła by się tylko  do 2,6% całkowitych rocznych zgłoszonych emisji gazów cieplarnianych. Podatek zwiększyłby rachunki rodzin za energię  o co najmniej o 12% i spowodował nawet 9,1 mld USD negatywnych skutków dla amerykańskiej gospodarki, w tym utratę nawet 90 000 miejsc pracy.18  

Z druga strona sporu ocenia, że proponowana opłata za metan w latach 2023-2050 zmusiła by amerykański przemysł naftowy i gazowy do wydania na redukcję emisji 90 mld USD  i 43 mld USD z tytułu podatku metanowego. Ale łącznie te 133 mld USD to tylko 0,77% przewidywanych przychodów branży we wspomnianym okresie szacowanych na 17,2 biliona USD. Podatek ten zachęcił by sektor energetyczny do inwestycji w pracowników i nowe instalacje co pozwoliło by do roku 2028 wykreować 68 tys. nowych miejsc pracy.19  

Strategia metanowa UE  

W  październiku 2020 r. UE opublikowała strategie metanową , która jest punktem wyjścia dla przygotowywanych przepisów mających na celu ograniczenie emisji metanu.20  Zgodnie z przyjętymi dokumentami  w UE 53 % antropogenicznych emisji metanu do atmosfery pochodzi z rolnictwa, 26 % – z odpadów, a 19 % – z energii.21 Udział poszczególnych sektorów jest jednak zmienny i z jednej strony wynika z działań redukcyjnych,  a z drugiej jest to rezultat usprawnień w opomiarowaniu. Zgodnie przyjętymi szacunkami 54 % emisji metanu w sektorze energetycznym stanowią emisje niezorganizowane z sektora ropy naftowej i gazu, 34 % – emisje niezorganizowane z sektora węglowego, a 11 % – z sektora mieszkaniowego i innych sektorów końcowych.  Przyznano również, że cała UE odpowiada jedynie za 5% światowych emisji metanu.22  W dokumencie tym za najbardziej racjonalne kosztowo uznano ograniczenie kosztów emisji metanu w sektorze energetycznym, powołując się m.in. na ustalenia IEA wskazujące, że około 40% całkowitych emisji można by uniknąć dzięki środkom, które nie miałyby kosztów netto (przy cenach gazu ziemnego z 2019 r.).23 Dane te ulegają ewolucji biorąc pod uwagę zmienne ceny gazu na świecie, w efekcie w 2020 r. szacowano, że da się uniknąć tylko 10% emisji bez kosztów netto.24 

Jednocześnie zaproponowano wprowadzenie opomiarowania i raportowania w odniesieniu do emisji metanu we wszystkich sektorach w których dochodzi do emisji metanu. Wsparto również utworzenie niezależnego międzynarodowego obserwatorium emisji metanu przy ONZ, którego zadaniem będzie gromadzenie, uzgadnianie, weryfikowanie i publikowanie danych dotyczących antropogenicznych emisji metanu do atmosfery na poziomie globalnym. W pierwszej kolejności obserwatorium będzie zajmować się metanem pochodzącym z sektora ropy naftowej i gazu ziemnego celem weryfikacji przyjętych ram monitorowania i raportowania opracowanych w ramach Partnerstwa w zakresie metanu w sektorze ropy naftowej i gazu -OGMP 2.0. Ponadto unijny program satelitarny Copernicus zostanie włączony do nadzór i identyfikacji źródeł nieproporcjonalnie wysokich emisji oraz wycieków metanu  w skali globalnej. Przewiduje się również rozszerzenie zakresu działania obserwatorium na sektor rolniczy, odpadowy, górniczy ale dopiero po opracowaniu porównywalnych wiarygodnych metod monitorowania i raportowania w odniesieniu do tych sektorów. Jeżeli chodzi o sektor górniczy Bruksela zobowiązała się do  wsparcia:  efektywnego zamknięcia kopalni węgla kamiennego  lub wykorzystania  metanu do celów produkcji energii na użytek lokalny. 25  

Nowe regulacje metanowe UE 

Komisja Europejska wkrótce po upublicznieniu dokumentów strategicznych przystąpiła również do działań legislacyjnych obejmujących kwestię  obowiązkowego monitorowania, raportowania i weryfikacji wszystkich emisji metanu związanych z sektorem energetycznym, opierając się na  ramach wyznaczonych przez OGMP. Prace nad nowym rozporządzeniem trwają od kilkunastu miesięcy i zostały już ukończone. Po upublicznieniu projektu rozpocznie się etap konsultacji publicznych. Czego zatem w światle przyjętych deklaracji międzynarodowych oraz strategii metanowej należy się spodziewać?  

Projekt rozporządzenia ukarze się  prawdopodobnie 15 grudnia zapewne będzie nawiązywać  do podpisanej deklaracji Global Methane Pledge oraz dotyczyć  pełnego łańcucha wartości ropy naftowej i gazu kopalnego oraz kopalń węgla kamiennego i koksowego. KE najprawdopodobniej weźmie pod uwagę postulaty sektora naftowo-gazowego jeżeli chodzi o obowiązkowego monitorowania, raportowania i weryfikacji wszystkich emisji metanu, opierając się na metodzie określonej przez OGMP 2.0.  Zostaną również ustanowione przepisy nakładające na producentów gazu oraz operatorów infrastruktury obowiązek wykrywania nieszczelności i naprawy (LDAR) w odniesieniu do wycieków z całej infrastruktury gazu ziemnego, a także wszystkich innych instalacji obejmujących produkcję, transport lub wykorzystanie gazu ziemnego. Zakazane zostanie rutynowe odpowietrzanie oraz spalanie metanu w pochodni- będzie to  możliwe tylko ze względów bezpieczeństwa lub gdy jest to konieczne do obsługi, naprawy, konserwacji instalacji. Sektor górniczy będzie musiał wykonywać ciągłe pomiary emisji metanu na wszystkich szybach wentylacyjnych używanych w kopalni oraz mierzyć objętość metanu odprowadzanego przez system odmetanowania oraz metanu spalanego. Zostały określone terminy wprowadzenia zakazu: odpowietrzania oraz spalania metanu ujętego przez stacje odmetanowania (z wyjątkiem awarii), odprowadzania metanu szybami wentylacyjnymi w kopalniach węgla posiadających określony współczynnik emisji metanu na tonę wydobytego węgla. Węgiel koksowy uzyskał czasowe i zwolnienie z tych przepisów. Z jednoczesnym wskazaniem, że możliwe jest również stworzenie dodatkowych przepisów których zadaniem będzie ograniczenie emisji metanu przy wydobyciu węgla koksowego. Właściciele kopalni będą szacować emisje przy wydobyciu węgla z wykorzystaniem wskaźników emisji węgla i na podstawie próbek węgla dla poszczególnych złóż. Kopalnie będą przedstawiać roczne raporty emisji które będą weryfikowane.  

 Prawdopodobnie kraje członkowskie zostaną zobligowane do powołania odpowiednich instytucji wdrażających lub delegowania nowych uprawnień na istniejące  organy krajowe które będą odpowiedzialne za implementacje rozporządzenia oraz egzekwowanie przyjętych przepisów związanych z redukcją emisji metanu. Uzyskają one uprawnienia kontrolne oraz możliwość nakładania kar w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów rozporządzenia metanowego. Te ostatnie mają być skuteczne i proporcjonalne do wyrządzonych szkód środowiskowych.  Najprawdopodobniej metan nie zostanie objęty systemem ETS na mocy procedowanego rozporządzenia. Nie oznacza to jednak, że taki system nie zostanie wdrożony w przyszłości.  Poza tym jest prawdopodobne, że KE obarczy importerów  obowiązkiem raportowania emisji metanu związanej z produktami które zostały zaimportowane do UE.  

Nie są to jedyne rozważane propozycję. Zgodnie z analizami niemieckiego think- tanku Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V. narzędziem uzupełniającym do zaprezentowanej już legislacji powinno być wprowadzenie opłaty granicznej na metan, ponieważ znaczna część emisji metanu pochodzi z gazu który jest importowany spoza UE.26 Niemieccy analitycy zaproponowali kilka propozycji wprowadzenia opłaty granicznej na metan w przypadku importu gazu ziemnego do UE: powielenie systemu  EU-ETS w odniesieniu do importowanego gazu ziemnego do UE , wprowadzenie akcyzy, podatku importowego. 

Z tych trzech propozycji uznano za najbardziej optymalne wprowadzenie ostatniego z wymienionych rozwiązań. Jednak jak podkreślono aby wprowadzić podatek od importu metanu w UE, najpierw należałoby  wprowadzić cenę metanu w UE. W przeciwnym razie podatek importowy nie byłby zgodny z prawem WTO, ponieważ eksporterzy gazu z krajów spoza UE byliby dyskryminowani w stosunku do podmiotów zajmujących się handlem gazem wewnątrz UE. Stąd konieczność określenia ram funkcjonowania nowego podatku. Proponuje się wiec określić ślad emisji metanu z importowanego do UE gazu ziemnego na podstawie oszacowania w odniesieniu do wartości domyślnej przynajmniej podczas pierwszej fazy wdrażania nowych przepisów.  Postuluje się również  wprowadzenie normy emisyjności dla całego gazu ziemnego sprzedawanego na rynku UE. Jeżeli emisyjność metanu z gazu ziemnego byłaby powyżej normy, importerzy nie mogliby sprowadzić tego rodzaju gazu ziemnego do UE. 

Założono, że cena metanu musi przewyższać koszt redukcji emisji aby zachęcić do jej przeprowadzenia. Podkreślono jednocześnie, że trudno określić dokładnie jakie są rzeczywiste koszty redukcji  wskazując na poziom 500-700 EUR/t  emisji CH4 co odpowiadało by 17-23 EUR/t emisji ekwiwalentu CO2. Dlatego w pierwszym okresie funkcjonowania podatek od importu metanu powinien być właśnie w takich granicach. Ale nie powinna być to stała wartość bo podatek importowy powinien wzrosnąć tak aby odzwierciedlać pełne koszty środowiskowe jakie powodują emisję metanu. Niemiecka Federalna Agencja Środowiska uznaje średnią wartość kosztów szkód klimatycznych (szacunkowe koszty dla społeczeństwa spowodowane emisją metanu i wynikającą z niej zmianą klimatu) na poziomie 195 EUR/t ekwiwalentu CO2, która z czasem wzrasta – do 250 EUR/t ekwiwalentu CO2 w 2050 r.27 Inne badania prowadzone przez Enervis Energy Advisors GmbH wskazały, że globalne emisje metanu z ropy i gazu spadłyby o 2-3% przy poziomie cenowym 25-100 EUR/t ekwiwalentu CO2 tylko przy uwzględnieniu możliwych środków redukcji metanu przez producentów gazu ziemnego w UE.28 Zakładając, że również w krajach spoza UE, producenci zmniejszyliby 75% swoich emisji metanu, globalna emisja metanu w łańcuchu dostaw ropy i gazu spadłaby nawet o około 15-25%. 

Chcąc wprowadzić podatek od importu metanu w UE, cena metanu musi być również wprowadzona w UE. W przeciwnym razie podatek importowy nie byłby zgodny z prawem WTO, ponieważ eksporterzy gazu z krajów spoza UE byliby dyskryminowani na unijnym rynku. Cena metanu w UE musi być więc równa podatkowi od importu metanu (przy tej samej wielkości emisji). Postuluje się aby płatnikiem byli europejscy dystrybutorzy gazu oraz inne podmioty, które płacą podatki energetyczne. Pod uwagę brane byłyby wszystkie emisje metanu powstające w całym łańcuchu dostaw produkcji, transportu i konsumpcji. Importerzy gazu byliby wyłączeni spod nowej opłaty. Wyłączony byłby również gaz importowany z krajów o równoważnym systemie opłat za metan po przedstawieniu odpowiednich dowodów na zapłacenie opłaty za emisję metan.29  

Co dalej z metanem?  

Globalna inicjatywa ograniczania emisji metanu ulegnie w najbliższych latach przyśpieszeniu zwłaszcza jeżeli Kongres USA uchwali Build Back Better Act bez poprawek. Po wdrożeniu tych przepisów możliwe będzie wprowadzenie podobnych opłat na importowane produkty z krajów które nie mają systemu redukcji emisji metanu. Kraje niechętne, będące największymi emitentami metanu takie jak ChRL, Rosja, Indie z czasem również zostaną zmuszone do wprowadzenie własnych regulacji zmniejszających emisję CH4. Będzie to zależało od determinacji USA i UE które mogą wprowadzić importową opłatę metanową na produkty, surowce, podczas produkcji których dochodzi do emisji metanu.  

Bruksela również będzie doprecyzowywać przepisy ograniczające emisje CH4. Do zmian które nadejdą trzeba się przygotowywać już w tej chwili nie zapominając o rozwoju rynku zielonego wodoru. Paliwo to wkrótce znajdzie swoje szersze zastosowanie w hutnictwie. Opłacalność tych technologii będzie z czasem rosła stymulowana przez różnego rodzaju przepisy, preferencje w zamówieniach publicznych, wzrost cen EUA. Wkrótce może się okazać, że węgiel koksujący uważany dziś za surowiec strategiczny, a przez to chroniony nie jest już tak bardzo pożądany w UE. Na tego typu rozwiązania trzeba się przygotowywać z wieloletnim wyprzedzeniem. Potrzebne są  nowe programy rozwojowe, modernizacyjne pozwalające na zastąpienie dotychczasowych gałęzi przemysłu wydobywczego przez inne sektory gospodarki generujące nowe miejsca pracy na terenach objętych działalnością górniczą. Nie można zapominać o  aktywnym lobbingu w UE w celu uzyskania środków które pomogą na implementację przygotowanych zmian. W innym wypadku powstaną całe strefy wykluczenia społecznego związane z istnieniem monokultur gospodarczych30 generujące niestabilność polityczną która może być wykorzystana przez wrogie państwa.  


1 Emission Gap Report 2021, s.27, https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36990/EGR21.pdf
2 Koffi, N., Bergamaschi, P., Alkama, R. and Cescatti, A., An observation-constrained assessment of the climate
sensitivity and future trajectories of wetland methane emissions, SCIENCE ADVANCES, ISSN 2375-2548, 6 (15),
2020,
3 Na COP 26 ponad sto krajów podpisało zobowiązanie dotyczące redukcji emisji metanu, 11.11.2021,
https://nettg.pl/gornictwo/181893/na-cop-26-ponad-sto-krajow-podpisalo-zobowiazanie-dotyczace-redukcji-
emisji-metanu , Global Methane Emissions and Mitigation Opportunities,
https://www.globalmethane.org/documents/analysis_fs_en.pdf

4 Global Methane Pledge, https://www.ccacoalition.org/en/resources/global-methane-pledge
5 Global Methane Emissions and Mitigation Opportunities, https://www.globalmethane.org/documents/gmi-
mitigation-factsheet.pdf
6 Methane Tracker 2020, https://www.iea.org/reports/methane-tracker-2020

7 Getting It Right to Reduce Methane Emissions, October 28, 2021, https://www.igu.org/news/getting-it-right-
to-reduce-methane-emissions/
8 THE BIDEN PLAN FOR A CLEAN ENERGY REVOLUTION AND ENVIRONMENTAL JUSTICE,
https://joebiden.com/climate-plan/
Tomasz Szulc, Waszyngton i zielony zwrot, https://www.ecpp.org.pl/dr-tomasz-szulc-waszyngton-i-zielony-
zwrot/
9 U.S methane emission reduction actionplan, November 2021, s.6-9, https://www.whitehouse.gov/wp-
content/uploads/2021/11/US-Methane-Emissions-Reduction-Action-Plan-1.pdf

10 US proposes broad limits on methane emissions, 02.11.2021,
https://www.argusmedia.com/en/news/2269731-us-proposes-broad-limits-on-methane-emissions
11 President Biden Announces New Methane Emissions Reduction Strategy, November 5, 2021,
https://www.natlawreview.com/article/president-biden-announces-new-methane-emissions-reduction-
strategy
12 Timothy Cama, Lesley Clark, 09.10.2021, Oil lobby targets Democrats in fight against tax plan,
https://www.eenews.net/articles/oil-lobby-targets-democrats-in-fight-against-tax-plan/
13 Andre Baker, U.S. Oil, Natural Gas Trade Groups Warn Proposed Methane Tax Could Backfire,
10.09.2021, https://www.naturalgasintel.com/u-s-oil-natural-gas-trade-groups-warn-proposed-methane-tax-
could-backfire/

14 H.R.5376 – Build Back Better Act, SEC. 30114. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY METHANE FEE
, https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/5376/text, Corey Paul, Proposed methane fee
would mark major development in US climate policy, 01.11.2021,
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/proposed-methane-
fee-would-mark-major-development-in-us-climate-policy-67328793 , Back to Blog
House-passed $1.7 Trillion Build Back Better Reconciliation Legislation; Includes $325 Billion in Green Energy
Tax Incentives and More Than $92 billion in Spending to Address Robust Climate Change Goals, 19.11.2021,
https://www.novoco.com/notes-from-novogradac/house-passed-17-trillion-build-back-better-reconciliation-
legislation-includes-325-billion-green
15 Estimated Budgetary Effects of Title III, Committee on Energy and Commerce, H.R. 5376, the Build Back
Better Act, 18.11.2021, https://www.cbo.gov/system/files/2021-11/hr5376_title_III_EC.xlsx
16 Megan Mahajan, Infrastructure Bill Could Be Strongest-Ever U.S. Climate Action—If Congress Acts,
22.10.2021, https://www.forbes.com/sites/energyinnovation/2021/10/22/infrastructure-bill-could-be-
strongest-ever-us-climate-action-if-congress-acts/?sh=1589b72f384d

17 Jacob Pramuk, The House passed Biden’s massive social safety net and climate bill. Here’s what happens next,
19.11.2021, https://www.cnbc.com/2021/11/19/house-passes-build-back-better-act-what-happens-next-in-
the-senate.html
18 Ewelina Czapla, Methane Fees for Petroleum and Natural Gas Systems, 09.11.2021
https://www.americanactionforum.org/insight/methane-fees-for-petroleum-and-natural-gas-
systems/#ixzz7EDPsUMvc , Alan Kovski, House passes infrastructure bill with petrochemical taxes; methane tax,
higher royalties, fees may follow, 08.11.2021, https://www.ogj.com/general-
interest/government/article/14213635/house-passes-infrastructure-bill-with-petrochemical-taxes-methane-
tax-higher-royalties-fees-may-follow
19 Jeffrey Rissman, BENEFITS OF THE BUILD BACK BETTER ACT’S METHANE FEE, October 2021, s.3-5,
https://energyinnovation.org/wp-content/uploads/2021/10/Benefits-of-the-Build-Back-Better-Act-Methane-
Fee.pdf
20 Metan do kasacji, 17.10.2020, https://ec.europa.eu/poland/news/201017_methan_pl
21 Europejska Agencja Środowiska (EEA), (2018). EEA greenhouse gas – data viewer (Gazy cieplarniane –
przegląd danych) https://www.eea.europa.eu/ds_resolveuid/f4269fac-662f-4ba0-a416-c25373823292.

22 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego i
Komitetu regionów dotyczący strategii UE, Bruksela, dnia 14.10.2020 r. COM(2020) 663 final, s. 1-3,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0663&from=EN
23 Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) (2020). Methane Tracker 2020,
https://www.iea.org/reports/methane-tracker-2020/methane-abatement-options
24 Joseph Murphy, Methane emissions and the gas industry:the state of play, Global Voice of Gas, ISSUE 04 |
VOL 01, june 2021, s.49
25 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego i
Komitetu regionów dotyczący strategii UE, Bruksela, dnia 14.10.2020 r. COM(2020) 663 final, s. 11-13,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0663&from=EN

26 UE importuje 83,5% zużywanego gazu ziemnego. Natural gas supply statistics, October 2021,
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Natural_gas_supply_statistics

27 Isabel Schrems, Peter Wieland, Carolin Schenuit, Swantje Fiedler, Implementing a methane pricing model for
the EU gas market, October 2021, s.4-5, https://foes.de/publikationen/2021/2021-09_28_FOES_Pricing-
Methane.pdf
28 Scenarios, Effectiveness and Efficiency of EU Methane Pricing in the Energy Sector, 25.01.2021, s.34,
https://enervis.de/wp-content/uploads/2021/04/Enervis-Study-January-2021.pdf

29 Isabel Schrems, Peter Wieland, Carolin Schenuit, Swantje Fiedler, Implementing a methane pricing model for
the EU gas market, October 2021, s.11-12, https://foes.de/publikationen/2021/2021-09_28_FOES_Pricing-
Methane.pdf
30 Patrz: Juszczak, A., Szpor, A. (2020), Wskaźnik Wrażliwości Regionów Górniczych na transformację
energetyczną – obraz na podstawie danych z powiatów, Working Paper, nr 4, Polski Instytut Ekonomiczny,
Warszawa 2020, https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/03/PIE-WP_4-2020.pdf