Funkcjonowanie rolniczego handlu detalicznego w Polsce