„Innowacje, działania rozwojowe oraz jakość i bezpieczeństwo żywności” – drugi webinar

Podziel się tym wpisem:

W dn. 24.11.2022 r. odbył się drugi webinar w tematyce: „Innowacje, działania rozwojowe oraz jakość i  bezpieczeństwo żywności”. Wydarzenie zostało przygotowane przez Fundację R&D HUB oraz Łódzki Dom Biznesu. Promocja wydarzenia prowadzona była w mediach społecznościowych oraz pośród partnerów biznesowych, w tym instytucji zrzeszających przedsiębiorców, również z branży rolno-spożywczej. Informacje o wydarzeniu były także dystrybuowane pośród członków zrzeszonych w izbach rolniczych.

Webinar rozpoczął się od prezentacji wyników badania „Działalność inwestycyjna i innowacyjna przedsiębiorstw sektora rolno spożywczego na przykładzie województwa łódzkiego„, którą przeprowadził dr Janusz Kornecki z E4FUTURE sp. z o.o. Dane pozyskane od respondentów posłużyły realizatorom w zdiagnozowaniu m.in. sposobów pozyskiwania innowacji w badanych firmach, czynników stymulujących podejmowanie decyzji o konieczności wdrażania innowacji oraz barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej i wdrażaniu wyników prac B+R w badanych firmach.

Druga prezentacja poprowadzona przez Piotra Szablewskiego, eksperta z Łódzkiego Domu Biznesu, dotycząca oferty ARiMR, przybliżyła możliwość uzyskania wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” objętego PROW na lata 2014-2020. Pomoc skierowana jest do rolników, którzy w ramach prowadzonej działalności rolniczej posiadają umowę ubezpieczenia drobiu, bydła lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą.

O Formach współpracy w sektorze agro prezentację poprowadził Mariusz Szklarek, Prezes Advisou sp. z o.o.. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. o programie „Współpraca” tj. wsparciu w tworzeniu i działaniach grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Prowadzący przybliżył korzyści tworzenia Grup producentów rolnych, które są modelem biznesowym rozumianym jako forma przedsiębiorczości oparta na współpracy producentów w podstawowych obszarach rolniczej działalności – zaopatrzenia w środki produkcji, produkcji, marketingu i wspólnego użytkowania maszyn. Opisał cele organizacji i współpracy producentów zrzeszających się w grupy producenckie, które można analizować w podziale na dwie grupy: a) koncentrującą celowość współdziałania wokół kwestii stricte gospodarczych, b) opierającą się na aspektach społecznych. Istotą działalności gospodarczej prowadzonej przez grupę producentów jest fakt, że celem takiego działania jest zwiększenie zysków członków grupy. Działanie w ramach grupy daje im bowiem wymierne korzyści, których przejawami mogą być m.in. uzyskiwanie wyż­szych przychodów, pozyskiwanie rynków zbytu, umożliwiających uzyskiwanie wyższej ceny lub lepszych warunków sprzedaży, poprawa jakości sprze­dawanych produktów, ograniczenie kosztów produkcji i zbytu wytwarzanych w grupie pro­duktów, czy unowocześnienie procesu produkcyjnego. Realizacja celów o charakterze społecznym wynika z aktywności członków grup w swoich lokalnych społecznościach, lobbingu ich działania podczas różnych spotkań w ramach współpracy sektora publiczno-prywatnego, czy też prowadzenia działań marketingowych i szkoleniowych. Ostatnia część prezentacji dotyczyła inicjatyw klastrowych w rolnictwie i sektorze agro. Omówiono korzyści i problemy w tworzeniu powiązanych ze sobą sieci pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą podmiotów, przedsiębiorstw a także instytucji i organizacji.

Jedną z ciekawszych prezentacji poprowadził radca prawny Arkadiusz Szymański w temacie „Własność rolnicza i jej ochrona”. Odniesiono się do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przedstawiono zasady nabywania gruntów rolnych, rolę i działania KOWR, a także ograniczenia inwestycyjne na nieruchomościach rolnych.

Prezentacja zamykająca webinar dotyczyła profesjonalnego doradztwa i wsparcia dla rolników i producentów rolnych świadczonego przez samorząd rolniczy – Izby Rolnicze. Prowadzący omówił podstawy prawne funkcjonowania Izb, kompetencje i główne obszary działalności. Poparł konkretnymi przykładami w oparciu o funkcjonowanie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Po każdej z prezentacji odbyła się krótka runda pytań i odpowiedzi.

Był to ostatni z cyklu dwóch webinarów w tej tematyce jakie Łódzki Dom Biznesu przygotował we współpracy z Fundacją R&D HUB. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział!