„Innowacje, działania rozwojowe oraz jakość i  bezpieczeństwo żywności” – webinar

Podziel się tym wpisem:

W dn. 24.11.2022 r. odbył się pierwszy webinar w tematyce: „Innowacje, działania rozwojowe oraz jakość i  bezpieczeństwo żywności”. Wydarzenie zostało przygotowane przez Fundację R&D HUB oraz Łódzki Dom Biznesu. Promocja wydarzenia prowadzona była w mediach społecznościowych oraz pośród partnerów biznesowych, w tym instytucji zrzeszających przedsiębiorców, również z branży rolno-spożywczej. Informacje o wydarzeniu były także dystrybuowane pośród członków zrzeszonych w izbach rolniczych.

Webinar rozpoczął się od podsumowania poziomu innowacyjności polskiego rolnictwa i sektora rolno-spożywczego.  Zebrani online uczestnicy zapoznali się z wynikami raportu jakie zaprezentował dr Janusz Kornecki, ekspert i Prezes w E4FUTURE sp. z o.o.. Druga prezentacja poprowadzona przez Piotra Szablewskiego, dotycząca oferty ARiMR, przybliżyła możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania MŚP na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzenia do obrotu produktów rolnych. Wsparcie finansowe w tym naborze można przeznaczyć na zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, ale również na zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej działalności w zakresie przetwórstwa. Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się ponadto, budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska. Wyjaśniono najważniejsze zasady aplikowania oraz przedstawiono harmonogram kolejnych naborów w tym mechanizmie finansowania.

O technologiach energetycznych w sektorze agro prezentację poprowadził Mariusz Szklarek, Prezes Advisou sp. z o.o.. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. o korzyściach jakie przynoszą projekty „parasolowe” w zakresie instalacji PV realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na terenach wiejskich.  Zaprezentowano również nowoczesne technologie w obszarze biogazu, jakim jest rozwiązanie, bazujące na wykorzystaniu używanych kontenerów transportowych, zmodyfikowanych do pełnienia funkcji modułowej biogazowni, która mogłaby być zasilana odpadami organicznymi wytwarzanymi w większości średnich gospodarstw rolnych.

Z kolei o zintegrowanym podejściu do zarządzania produktywnością gleby z wykorzystaniem technologii komputerowych i satelitarnych opowiedział w trzeciej prezentacji mgr inż. Piotr Kociołek, doradca i ekspert rolniczy ze spółki SAM-ROL. Rolnictwo precyzyjne bo o nim byłą mowa w tej prezentacji opiera się na uwzględnieniu zróżnicowania siedlisk roślinnych w obrębie jednego pola i zakłada wykorzystanie całego wachlarza różnych narzędzi, do których zaliczymy m.in.: globalne pozycjonowanie GPS, technologie monitorowania plonów (YMT), system informacji geograficznej (GIS), teledetekcję (RS), technologie zmiennych dawek (VRT) i inne. Ekspert wyjaśnił jakie ma to zastosowanie, jakie są korzyści ale tez i wady tego nowoczesnego systemu, który w Polsce nie jest jeszcze tak bardzo popularny.

Następna prezentacja dotyczyła prezentacji firmy producenta napojów bezalkoholowych na bazie Jałowca. PPHU Duninex to doskonały przykład rozwoju firmy w oparciu o promocję produktu regionalnego, dbałość o standardy jakości i odważne działania w kierunku pozyskania zagranicznych rynków zbytu.

Z pewnością w pamięci uczestników doskonale zapadnie ostatnia prezentacja Pana Stanisława Pałki, eksperta i właściciela Łódzkiego Centrum Jakości Artykułów Spożywczych, który w bardzo praktyczny i obrazowy sposób przybliżył tematykę związaną ze standardami jakościowymi w bezpieczeństwie żywności, znakowaniem i kontrolą laboratoryjną produktów. Swoje doświadczenia i wiedzę prezentował w oparciu o obowiązujące w Polsce prawodawstwo, podając przykłady firm i produktów, które zarówno przestrzegają wymogów jak i te, które w sposób nieuczciwy, chcą wykorzystywać niewiedzę konsumentów aby zwiększać swoje zyski z wprowadzania na rynek artykułów spożywczych niezgodnie z prawem.

Po każdej z prezentacji odbyła się krótka runda pytań i odpowiedzi.

Był to pierwszy z cyklu dwóch webinarów w tej tematyce jakie Łódzki Dom Biznesu przygotowuje we współpracy z Fundacją R&D HUB. Na kolejny zapraszamy wszystkich zainteresowanych już 1 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje wkrótce na naszych profilach. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział!